A. Algemene bepalingen voor gegevensverwerking op onze internetsite

1. ONDERWERP VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij, de Wit B.V. (hierna ook de Wit genoemd), verheugen ons over uw belangstelling voor onze aanwezigheid op internet en onze aanbiedingen op onze website.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een groot en heel belangrijk onderwerp. Hieronder willen we u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens bij uw bezoek aan onze internetsite, het gebruik van onze aanbiedingen daarop worden geregistreerd en hoe deze vervolgens door ons worden verwerkt of gebruikt. Verder informeren we u ook over welke begeleidende beschermende maatregelen we op technisch en organisatorisch gebied hebben verricht.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals bijv. iemands naam, aanhef, e-mailadres of telefoonnummer, vindt altijd plaats conform de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons geregistreerde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens en uitleggen in hoeverre deze gebruikt worden voor gegevensverwerking.

Hoewel we als de voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijken veel technische en organisatorische maatregelen hebben ingevoerd, kan een op internet gebaseerde gegevensoverdracht principieel gaten in de beveiliging bevatten, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. We verzoeken u om daar rekening mee te houden bij het gebruik van ons internetaanbod.

2. NAAM EN AANHEF VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijk voor het onderwerp privacy-beschermingsrecht is:

de Wit B.V.

Postbus 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Nederland

Tel. +31 (0)492 58 88 88
Fax. +31 (0)492 54 75 85
E-Mail: info@dewit-helmond.nl

3. VERWIJDEREN EN BLOKKEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS/BEWAARTERMIJN

Voor zover in hoofdstuk B van deze privacyverklaring niets anders is geregeld bij de betreffende verwerking van de persoonlijke gegevens, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra opslag niet meer nodig is en het wissen niet in tegenspraak is met enige wettelijke bewaarplicht. Voor zover de gegevens van de betroffen persoon niet worden gewist omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doelen nodig zijn, wordt de verwerking daarvan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens van de betroffen persoon die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke opgaven vindt bewaring plaats gedurende zes jaar conform § 257 paragraaf 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarafsluitingen, handelsbrieven, boekingsdocumenten enz) evenals gedurende tien jaar conform § 147 paragraaf 1 AO (boeken, notities, statusrapporten, boekingsdocumenten, handels- en zakelijke brieven, enz.).

4. RECHTEN VAN DE BETROFFEN PERSOON

4.1. RECHT OP BEVESTIGING

Iedere betroffen persoon heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te verlangen of deze de betroffen persoonlijke gegevens verwerkt. Als een betroffen persoon gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, dan kan hij zich altijd tot ons of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming richten.

4.2. RECHT OP INFORMATIE

Iedereen van wie persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft het recht om op elk gewenst moment door ons gratis te worden geïnformeerd over de over hem of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en om een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder kan de betroffen persoon informatie ontvangen over de volgende gegevens:

– de doelen van de verwerking

– de soorten persoonlijke gegevens die worden verwerkt

– de ontvangers of soorten ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn geopenbaard, met name ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties

– indien mogelijk de geplande duur van de opslag van persoonlijke gegevens, of als dat niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur

– de aanwezigheid van een recht op correctie of wissen van uw persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een bezwaarrecht tegen deze verwerking

– de aanwezigheid van een recht op beroep bij een toeziend autoriteit

– als de persoonlijke gegevens niet afkomstig zijn van de betroffen persoon: alle beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens

– de aanwezigheid van een geautomatiseerde besluitprocedure inclusief profilering conform artikel 22 paragraaf 1 en 4 AVG en – in elk geval in deze gevallen – overtuigende informatie over de daarmee samenhangende logica en de reikwijdte en gewenste gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betroffen persoon

Verder heeft de betroffen persoon het recht om geïnformeerd te worden of persoonlijke gegevens aan een ander land of aan een internationale organisatie worden overgedragen. Voor zover dat het geval is, heeft de betroffen persoon tevens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in samenhang met de overdracht.

Als een betroffen persoon gebruik wil maken van dit recht op informatie, dan kan hij zich altijd tot ons of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming richten.

4.3 RECHT OP CORRECTIE

Iedere met de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht om directe correctie van zijn onjuiste persoonlijke gegevens te eisen. Verder heeft de betroffen persoon het recht om, rekening houdend met de doelen van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te verlangen via een aanvullende verklaring.

Als een betroffen persoon gebruik wil maken van dit recht op correctie, dan kan hij zich altijd tot ons of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming richten.

4.4 RECHT OP VERWIJDERING

Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonlijke gegevens direct worden verwijderd, voor zover dit betrekking heeft op een van de volgende redenen en voor zover de verwerking niet vereist is:

– De persoonlijke gegevens worden geregistreerd of op andere wijze verwerkt voor doelen waarvoor ze niet meer nodig zijn.

– De betroffen persoon trekt zijn toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd conform art. 6 paragraaf 1 letter a AVG of art. 9 paragraaf 2 letter a AVG, en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.

– De betroffen persoon maakt conform art. 21 paragraaf 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen rechtsgronden met voorrang voor de verwerking, of de betroffen persoon maakt conform art. 21 par. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

– De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

– Het verwijderen van persoonlijke gegevens nodig voor het voldoen aan een juridische verplichting conform het EU-recht of het recht van de lidstaten waar de verantwoordelijke gevestigd is.

– De persoonlijke gegevens worden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 paragraaf 1 AVG geregistreerd.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betroffen persoon de persoonlijke gegevens die bij de Wit zijn opgeslagen wil laten verwijderen, dan kan hij zich op elk gewenst moment richten tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming of tot een andere medewerker. We zullen er dan voor zorgen dat direct wordt voldaan aan het verzoek tot verwijdering.

Als de persoonlijke gegevens door de Wit openbaar zijn gemaakt en als onze onderneming als verantwoordelijke conform art. 17 paragraaf 1 AVG is verplicht tot het verwijderen van de persoonlijke gegevens, dan zijn wij verplicht om, rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementatiekosten van passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de geopenbaarde persoonlijke gegevens verwerken, daarvan in kennis te stellen, dat de betroffen persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke het verwijderen van alle koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica’s van deze persoonlijke gegevens heeft verlangd, voor zover de verwerking daarvan niet noodzakelijk is. We zullen in verband hiermee in individuele gevallen het benodigde doen uitvoeren.

4.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

– De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betroffen persoon betwist, en wel voor een duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.

– De verwerking is onrechtmatig, de betroffen persoon wijst het verwijderen van de persoonlijke gegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.

– De verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig ten behoeve van de verwerking, de betroffen persoon heeft ze echter nodig voor het opleggen, uitvoeren of verdedigen van juridische aanspraken.

– De betroffen persoon heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking conform art. 21 paragraaf 1 AVG en het staat nog niet vast of de juridische gronden van de verantwoordelijke personen zwaarder wegen dan die van de betroffen persoon.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betroffen persoon beperking verlangt van de persoonlijke gegevens die bij de Wit zijn opgeslagen, dan kan hij zich op elk gewenst moment richten tot ons of tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. We zullen dan de beperking van de verwerking uitvoeren.

4.6 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht om diens persoonlijke gegevens, welke door de betroffen persoon aan een verantwoordelijke zijn overgedragen, in een gestructureerde, gangbare en door machines leesbare vorm te ontvangen en hij heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder verhindering door de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn overgedragen, voor zover de verwerking berust op de toestemming conform art. 6 paragraaf 1 letter a AVG of art. 9 paragraaf 2 letter a AVG of op een verdrag conform art. 6 paragraaf 1 letter b AVG en de verwerking met geautomatiseerde procedures plaatsvindt, voor zover de verwerking niet vereist is voor het uitvoeren van een taak die in het openbare belang ligt of plaatsvindt bij de uitoefening van de openbare macht, die aan de verantwoordelijke personen zijn overgedragen.

Verder heeft de betroffen persoon bij het uitvoeren van diens recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 paragraaf 1 AVG het recht om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is, en voor zover dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

Voor het afdwingen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betroffen persoon zich altijd tot ons of tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming wenden.

4.7 RECHT OP BEZWAAR

Iedere met de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht, om redenen die voortvloeien uit diens specifieke situatie, op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens die op basis van art. 6 paragraaf 1 letter e of f AVG plaatsvindt. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

de Wit verwerkt de persoonlijke gegevens bij bezwaar niet meer behalve wanneer we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betroffen persoon, of als de verwerking bedoeld is voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

Als de Wit persoonlijke gegevens verwerkt voor het uitvoeren van direct marketing dan heeft de betroffen persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dat geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met direct marketing. Als de betroffen persoon bij ons bezwaar aantekent tegen de verwerking voor direct marketing, dan zullen wij de persoonlijke gegevens niet langer voor deze doelen verwerken.

Tevens heeft de betroffen persoon het recht, om redenen die voortvloeien uit diens specifieke situatie, tegen de betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens die bij ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeken of voor statistische doelen conform art. 89 paragraaf 1 AVG plaatsvinden, bezwaar aan te tekenen, behalve wanneer een dergelijke verwerking plaatsvindt om te voldoen aan een taak ten behoeve van het openbaar belang.

Voor uitvoering van dit bezwaarrecht kan de betroffen persoon zich rechtstreeks tot ons richten. Verder staat het de betroffen persoon altijd vrij om, in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, het bezwaarrecht uit te voeren via een geautomatiseerde procedure, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

4.8 GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN IN INDIVIDUELE GEVALLEN MET INBEGRIP VAN PROFILERING

Iedere door de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief een eventuele profilering – berustende beslissing te worden onderworpen die de juridische werking doet vervallen of deze op enige wijze aanzienlijk beïnvloed, voorzover de beslissing

– niet voor het afsluiten of het uitvoeren van een verdrag tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is, of

– op basis van juridische voorschriften van de Unie of de lidstaten waarin de verantwoordelijke werkzaam is, is toegestaan en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen bevatten ter garantie van de rechten en vrijheden evenals de rechtmatige belangen van de betroffen persoon of

– met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon plaatsvindt.

Als de beslissing

– voor het afsluiten of het uitvoeren van een verdrag tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is, of

plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen personen, zal de Wit passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de rechtmatige belangen van de betroffen persoon te garanderen, waarbij minimaal het recht op uitvoering van de ingreep van een persoon namens de verantwoordelijke, op het uitleggen van de eigen standpunten en op het aanvechten van de beslissing hoort.

Als een betroffen persoon gebruik wil maken van rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, dan kan hij zich altijd tot ons of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming richten.

4.9 RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Iedere met de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht, om op elk moment de toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens in te trekken.

Als de betroffen persoon gebruik wil maken van het recht op intrekking van gegeven toestemming, dan kan hij zich altijd tot ons of tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming richten.

Iedere betroffen persoon kan altijd voor alle vragen en informatie over de privacy rechtstreeks contact met ons opnemen.

4.10 RECHT OP BEROEP JEGENS EEN VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Iedere met de verwerking van persoonlijke gegevens betroffen persoon heeft het recht, om bij een gegevensbeschermingsautoriteit in beroep te gaan tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door ons.

5. JURIDISCHE BASIS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor zover bij de beschrijving van de betreffende procedures voor gegevensbescherming in het volgende hoofdstuk B van deze privacyverklaring niet anders is aangegeven, gelden de volgende regelingen.

Art. 6 I letter a AVG is voor de Wit de juridische basis voor verwerkingsprocedures waarbij toestemming moet worden verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor het uitvoeren van een verdrag, waarvan de verdragspartij de betroffen persoon is, door onszelf of één van onze dochterondernemingen – waarop de aanvraag voor dienstverleningen en/of producten betrekking heeft – dan berust de verwerking op artikel 6 I letter b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaande aan de overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen voor onze diensten en producten.

Als de Wit moet voldoen aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I letter c AVG. In bijzondere gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om van levensbelang zijnde belangen van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. In dat geval berust de verwerking op artikel 6 I letter d AVG.

Ten slotte kunnen verwerkingprocedures op artikel 6 I letter f AVG berusten. Op deze juridische basis zijn verwerkingsprocedures gebaseerd, die niet vallen onder enige van de voorgenoemde juridische bases, als de verwerking noodzakelijk is ter garandering van een rechtmatig belang van de Wit of een derde, voor zover de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betroffen een niet van groter belang zijn. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name daarom toegestaan, omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd (zie overweging 47 regel 2 AVG).

6. REKENING HOUDEN MET RECHTMATIGE BELANGEN

Voor zover bij de beschrijving van de betreffende procedures voor gegevensverwerking in hoofdstuk B van deze privacyverklaring niet anders is geregeld, en de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op artikel 6 I letter f AVG, bestaat ons rechtmatige belang in de uitvoering van onze zaken en de daarmee verbonden economische belangen.

7. GEGEVENSBESCHERMING BIJ GEBRUIK VAN ONZE CONTACTGEGEVENS/RECHT OP INTREKKING

Voor zover u de op onze website opgegeven contactgegevens (zoals bijvoorbeeld ons e-mailadres of faxnummer) gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de door u daarbij overhandigde persoonlijke gegevens verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor u contact hebt opgenomen. Als uw aanvraag geen betrekking heeft op de dienstverlening en/of producten van de Wit B.V. (de Wit), maar op die van een dochteronderneming, dan wordt uw aanvraag door deze bewerkt en beantwoord, waarbij uw aanvraag aan deze onderneming moet worden doorgezonden.

Voor zover de reden waarom u contact opgenomen hebt, interesse is in onze dienstverleningen of producten of bij het uitvoeren van een met ons bestaand verdrag, is de juridische basis artikel 6 paragraaf 1 letter b AVG. In alle andere gevallen waarvoor u contact opneemt, hebben wij een rechtmatig belang conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG in de gegevensverwerking op basis van de door u gestarte communicatie.

De voor de beantwoording van uw aanvraag of voor het opzetten en uitvoeren van de verdragsverhouding geregistreerde persoonlijke gegevens worden tot de volledige afhandeling van de aanvraag of tot de beëindiging van de verdragsverhouding opgeslagen en daarna (niet voor het einde van eventuele garantieperiodes) gewist, behalve wanneer we conform artikel 6 paragraaf 1 p. 1 letter c AVG) op grond van belasting- en handelsjuridische bewaring- en documentatieplichten (door HGB, StGB of AO) tot een langere opslag zijn verplicht of wanneer u toestemming hebt gegeven tot een langere bewaartermijn conform art. 6 paragraaf 1 p. 1 letter a AVG. Daarnaast zouden wij contact met u willen houden, ook na de bewerking van de opdracht of na afloop van de overeenkomst, en u op elektronische wijze, bijvoorbeeld via het door u genoemde e-mailadres, opmerkzaam willen maken op onze diensten en aanbiedingen. De gegevensverwerking voor deze doelen van klantenbinding en -zorg evenals het vereenvoudigen van het opnemen van contact baseren we op ruim rechtmatig belang in de zin van artikel 6 sectie 1 letter f AVG, waarbij we bij een afweging van interesses met uw grondrechten en vrijheden ook de voordelen zien die u hebt door deze aanspraak bijvoorbeeld door de tijdige melding van ons dienstenaanbod, de kans om bij volgende bouwplannen en offerte te krijgen of om vragen direct met de gesprekspartners te kunnen oplossen. U hebt het recht om de gegevensverwerking die plaatsvindt op basis van artikel 6 paragraaf 1 f AVG en die niet bedoeld is voor direct marketing, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te weigeren. In het geval van direct marketing kunt u de verwerking echter zonder opgave van redenen op elk moment weigeren.

Gegevens die op basis van artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG voor klantenbinding of direct opnemen van contact worden verwerkt, worden tot het verdwijnen van het regelmatige belang verwerkt en daarna gewit, uiterlijk met de verklaring van bezwaar tegen de gegevensverwerking door u. Ook met het oog op deze gegevens worden wettelijk verplichte bewaartermijnen aangehouden.

Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonlijke gegevens zijn IT-dienstverleners (met name hosters), met wie wij conform artikel 28 AVG een betreffende afspraak voor de verwerking van de gegevens hebben gesloten en eventuele dochterondernemingen, waarop uw aanvraag met betrekking van dienstverlening en/of producten betrekking heeft.

8. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN TIJDENS SOLLICITATIEPROCEDURES

We registreren en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van het uitvoeren van sollicitatieprocedures en daarmee op basis van een pre-contractuele maatregel in de zin van art. 6 paragraaf 1 letter b AVG resp. onze rechtmatige belangen conform art. 6 paragraaf 1 letter f AVG bij de aanstelling van medewerkers.

De verwerking kan tevens plaatsvinden langs elektronische weg, bijvoorbeeld als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier, aan ons overdraagt. Als we met een sollicitant een arbeidscontract sluiten, worden de overgedragen gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de werknemersverhoudingen opgeslagen, rekening houdende met de wettelijke voorschriften. Als de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant sluit, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na bekendmaking van de beslissing automatisch verwijderd, voor zover verwijdering geen andere rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke in de weg staat. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet gelijkmatige behandeling.

Op basis van de gedigitaliseerde registratie van de binnengekomen sollicitaties zijn ontvangers van de verwerkte persoonlijke gegevens onze IT-dienstverleners (met name hosters), met wie wij betreffende contracten in de zin van artikel 28 AVG hebben afgesloten.

9. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN TIJDENS SOLLICITATIEPROCEDURES

de Wit behoudt zich het recht voor, deze privacy-bepalingen te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. De meest actuele versie is op de website beschikbaar. Bezoek de website regelmatig en informeer uzelf over de geldende privacy-bepalingen.

B. Bijzondere bepalingen voor gegevensverwerking op onze internetsite

1. REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

De omvang en soort van de registratie en het gebruik van uw gegevens is afhankelijk van of u onze internetpagina’s uitsluitend informatief bezoekt of dat u gebruik wilt maken van onze aangeboden diensten, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een verdrag via de internetsite, en eveneens wilt registreren.

2. GEBRUIK VAN INFORMATIE/GEREGISTREERDE GEGEVENS/COOKIES

(1) Bij zuiver informatief gebruik van de website, dus als u bijvoorbeeld geen boeking via onze website uitvoert of ons op andere wijze informatie overhandigt, registreren we alleen de persoonlijke gegevens die de browser aan onze server overdraagt. Als u onze website wilt bekijken, dan registreren we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (juridische basis is artikel 6 paragraaf 1 p. 1 letter f AVG):

  • IP-adres
  • Datum en tijd van de aanvraag
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • De verzonden hoeveelheid gegevens
  • De website waarvan de aanvraag afkomstig is
  • Browser
  • Besturingssysteem en het scherm daarvan
  • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) de conform paragraaf 1 van dit voorschrift verwerkte gegevens worden voor de opgegeven doelen gedurende 30 dagen opgeslagen en daarna verwijderd.

(3) In aanvulling op de bovengenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Dit vindt plaats aan de hand van uw toestemming conform artikel 6 paragraaf 1 letter a AVG, voor zover u bij het betreden van ons internetaanbod het gebruik van cookies hebt geaccepteerd. In deze gevallen wordt ook een zogenaamde acceptcookie geplaatst, die zelf verder niet over inhoud beschikt behalve de instructie dat de cookie is aangeklikt en dat het plaatsen van sessie-cookies is toegestaan. Tevens worden cookies op basis van onze rechtmatige belangen conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG voor de optimalisatie en het economische bedrijf van ons online-aanbod gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op de vaste schijf van de door u gebruikte browser worden geplaatst en waardoor de locatie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie doet toekomen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(4) Gebruik van cookies

    a) Onze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkingswijze hierna wordt uitgelegd:

        – Transient cookies (zie b)
        – Persistent cookies (zie c).

    b) Transient cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van de browser aan dezelfde sessie worden toegewezen. Daardoor kan uw computer weer worden herkend als u terugkeert naar onze website. De sessie-cookies worden gewist als u zich afmeldt of de browser sluit.

    c) Persistent cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode en die verschilt per cookie verschilt en die meerdere jaren kan bedragen. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk moment wissen.

    d) U kunt de browserinstellingen aan uw wensen aanpassen en bijvoorbeeld het accepteren van third-party-cookies of alle cookies weigeren. We wijzen er op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(5) Ontvangers van de volgens bovenstaande alinea’s verwerkte persoonlijke gegevens zijn IT-dienstverleners (met name hosters), met wie wij daarvoor bedoelde contracten conform artikel 28 AVG hebben afgesloten.

3. GOOGLE ANALYTICS

We zetten op basis van onze rechtmatige belangen in de analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van ons online-aanbod in de zin van artikel 6 paragraaf 1 letter f. AVG Google Analytics in, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd volgens het Privacy-Shield-verdrag en biedt daardoor een garantie dat de Europese privacy-wetgeving wordt aangehouden:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om andere, met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruiker worden gemaakt.

We passen Google Analytics toe om van de binnen de reclamediensten van Google en diens partners getoonde advertenties alleen diegene aan gebruikers weer te geven die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken (zoals interesse aan bepaalde thema’s of producten, die aan de hand van de bezochte webpagina’s zijn bepaald) vertonen die we aan Google overdragen (zogenaamde “Remarketing-” of “Google-Analytics-Audiences“). Met behulp van Remarketing Audiences willen we ook ervoor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van de gebruiker en niet belastend zijn.

Wij gebruiken Google Analytics inclusief de functies van Universal Analytics. Met Universal Analytics is het mogelijk, de activiteiten op onze websites voor alle apparaten te analyseren (bijvoorbeeld bij toegang via een laptop en later via een tablet). Dit wordt door de pseudoniemtoewijzing van een user-ID aan een gebruiker mogelijk gemaakt. Een dergelijke toewijzing gebeurt bijvoorbeeld, wanneer u zich voor een klantenaccount registreert resp. bij een klantenaccount afmeldt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens aan Google doorgegeven. Ook wanneer met Universal Analytics extra functies aan Google Analytics worden toegevoegd, betekent dit niet, dat daaraan een beperking van maatregelen voor de privacybescherming zoals IP-masking of de browser-add-on is gekoppeld.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten binnen de Europese Economische Ruimte wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort.

Het door de browser van de gebruiker overgedragen IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. De gebruikers kunnen de opslag van cookies door een betreffende instelling in de browser-software voorkomen; de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het online-aanbodgerelateerde gegevens door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellings- en intrekkingsmogelijkheden vindt u hier:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Tevens kunt u de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen (met name voor mobiele eindapparaten die de installatie van de bovengenoemde software niet toelaten) door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, welke de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen

4. GEBRUIK VAN FUNCTIES EN AANBIEDINGEN OP ONZE INTERNETSITE

Voor zover u gebruik wilt maken van de op onze website aangeboden diensten, zoals bijvoorbeeld betaalde boekingen in onze online shop of het bestellen van een nieuwsbrief, is het echter nodig dat u daarvoor aanvullende persoonlijke gegevens opgeeft. De details hiervan zijn opgenomen in de volgende regelingen.

4.1 CONTACTFORMULIER

(1) Bij het vrijwillige gebruik van onze contactformulieren wordt u gevraagd om uw bedrijf, uw voor-en achternaam, het postadres van uw bedrijf evenals uw e-mailadres op te geven, waarbij deze opgaven als verplichte opgaven zijn gemarkeerd. Tevens hebt u de mogelijkheid om indien nodig verdere opgaven te doen, om uw persoonlijke bereikbaarheid en adressering te optimaliseren (bijvoorbeeld telefoonnummer, beroepsaanduiding en de reden van uw aanvraag/opnemen van contact (bericht)).

(2) Wanneer u uw aanvraag verzendt, slaan we uw IP-adres en het tijdstip van de aanmelding op. Het doel van deze procedure is om uw aanvraag te kunnen terugvinden en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen oplossen.

(3) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is op de eerste plaats de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming conform artikel 6 paragraaf 1 letter a AVG. Daarnaast dient de gegevensverwerking voor het beantwoorden van de aanvraag en daarmee ook voor (pre-)contractuele doelen in de zin van artikel 6 paragraaf 1 letter b AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats op basis van een rechtmatig belang conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG met betrekking tot het beantwoorden van uw aanvraag voor onze diensten respectievelijk aanbiedingen en als bewijs van een mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres. Voor zover verschil wordt gemaakt tussen de verplichte en de vrijwillige opgaven, worden als een verplichte opgave in de zin van artikel 5 paragraaf 1 letter c, art. 25 AVG alleen gegevens opgevraagd die gewoonlijk ook bij andere manieren van aanvragen – bijvoorbeeld via de e-mailhandtekening van de aanvrager – worden overgedragen en waarbij uit ervaring is gebleken dat deze gegevens (zie paragraaf 2) voor het beantwoorden van de aanvraag benodigd zijn. Gewoonlijk hebben we deze gegevens bijvoorbeeld nodig om de aanvrager
– aan de juiste verkoopregio toe te wijzen
– aan de juiste buitendienstmedewerker toe te wijzen
– uitnodigingen te sturen voor beurzen, seminars enzovoort
– certificaten voor de deelname aan seminars te kunnen toesturen
– drukwerk te kunnen toesturen
– materiaal/monsters te kunnen leveren
– lokale groothandelaars te kunnen aanbevelen

Vrijwillige opgaven zoals bijvoorbeeld over een beroep of de achtergrond van de aanvraag helpen ons om u direct zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zonder eventuele vragen aan u te moeten stellen, omdat we bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen verschillende producten en informatie hebben. Een rechtmatig belang conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG is uiteindelijk ook om de door u beschikbaar gestelde gegevens voor latere contacten in de zin van een (potentieel) klantonderhoud te gebruiken en u te kunnen informeren over onze aanbiedingen en diensten.

(5) We wissen de door u beschikbaar gestelde gegevens zodra de opslag voor de bovengenoemde doelen niet meer noodzakelijk is. Als u uw toestemming tot de gegevensverwerking heb ingetrokken, wat altijd voor toekomstig gebruik mogelijk is, maar de toelaatbaarheid van de tot het intrekken uitgevoerde gegevensverwerking onaangetast laat, en/of een bezwaar tegen gegevensverwerking als rechtmatig belang (artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG) hebt geldig gemaakt, worden de gegevens direct door ons verwijderd. Dat geldt echter niet als en voorzover een andere juridische basis (bijvoorbeeld voor de voor- en na-contractuele uitvoering volgens artikel 6 paragraaf 1 letter b AVG) de verdere verwerking rechtvaardigt of wettelijke bewaartermijnen een directe verwijdering tegenhouden (artikel 6 paragraaf 1 letter c AVG).

(6) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonlijke gegevens zijn IT-dienstverleners (met name hosters), met wie wij daarvoor bedoelde contracten conform artikel 28 AVG hebben gesloten en eventuele dochterondernemingen, waarop uw aanvraag met betrekking van dienstverlening en/of producten betrekking heeft.

4.2 NEWSLETTER

(1) Met uw toestemming en onder opgave van uw e-mailadres kunt u zich abonneren op onze newsletter, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen, onze diensten en producten, nieuwtjes uit ons huis en andere actuele thema’s rond de Wit. Verplichte opgave voor het verzenden van de newsletter is alleen uw e-mailadres.

(2) Voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken we de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat betekent dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de newsletter wenst te krijgen. Als u uw aanmelding niet binnen 72 uur bevestigt, wordt veel informatie geblokkeerd en automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we altijd uw gebruikte IP-adres en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen terugvinden en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen oplossen. Na uw bevestiging van de bestelling van de newsletter slaan we de door u gemaakte opgaven conform paragraaf 2 op ten behoeve van het toezenden van de newsletter en om eventueel misbruik van uw e-mailadres aan te tonen conform paragraaf 2.

(4) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming conform artikel 6 paragraaf 1 letter a AVG en met betrekking van de volgens paragraaf 2 verwerkte gegevens ons rechtmatig belang conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG als bewijs van een mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres.

(5) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de newsletter op elk moment intrekken en de newsletter opzeggen. Intrekken is mogelijk door op de in elke nieuwe letter opgenomen koppeling te klikken of via e-mail aan info(at)dewit-helmond.nl of door een bericht aan de in het colofon opgegeven contactgegevens.

(6) Uw e-mailadres wordt voor het verzenden van de newsletter alleen voor de duur van de gewenste aanmelding opgeslagen. De andere conform paragraaf 1 opgeslagen gegevens worden door ons maximaal een maand na uw afmelding verwijderd.

(7) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonlijke gegevens zijn IT-dienstverleners (met name hosters), met wie wij daarvoor bedoelde contracten conform artikel 28 AVG hebben afgesloten.

5. SOCIAL PLUGINS

Op onze website worden geen “Social plugins” toegepast. We gebruiken uitsluitend koppelingen naar verschillende “Social media-diensten”. Welke gegevens hierbij door de aanbieders worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden in de privacyverklaringen van de betreffende dienst.

7. GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van interactieve landkaarten en voor het samenstellen van routebeschrijvingen. Google Maps is een landkaartenservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Door deze dienst te gebruiken, kunt u de locatie zien en ontvangt u een eventuele routebeschrijving. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG.

Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website inclusief uw IP-adres en de in het kader van de routeplannerfunctie ingevoerde (start-) adressen aan Google in de VS worden overgedragen. Wanneer u een van onze internetsites bezoekt die Google Maps bevat, zet uw browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks overgedragen aan uw browser en door deze in de website ingebed. Daarom hebben wij geen invloed over de omvang van de op deze manier door Google verkregen gegevens. Voor zover wij weten, gaat het minimaal om de volgende gegevens:
– Datum en tijd van het bezoek op de betreffende webpagina;
– Internetadres of URL van de opgeroepen webpagina,
– IP-adres van het in het kader van de routeplanning ingevoerde (start-)adres.

Dit vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarop u bent aangemeld, of dat geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens op (zoals voor niet-aangemelde gebruikers) als gebruiksprofiel en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats conform artikel 6 paragraaf 1 letter f AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google aan het opnemen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of de benodigde vormgeving van hun website.

U kunt gebruik maken van een bezwaarrecht tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om hiervan gebruik te maken, moet u zich rechtstreeks tot Google wenden. Lees hiertoe de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy. De mogelijkheid tot bezwaar maken (opt-out) moet via de volgende koppeling bereikbaar zijn: www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, dat het volgen van het in de EU geldende privacyniveau volgens de (bekritiseerde) opvatting van de EU-commissie garandeert.

Als u het niet eens bent met overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig uit te schakelen, door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze internetpagina kan dan niet meer worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google lezen op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Uitvoerige informatie over de gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetsite van Google (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google-Maps-routeplanner op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.

8. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

We zorgen voor organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de stand van de techniek, om ervoor te zorgen dat de bepalingen voor privacy-bescherming worden gevolgd en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-geautoriseerde personen te beschermen. Tot de beveiligingsmaatregelen behoort met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.